திருக்குறள்

தேடல்

கடவுள் நகைச்சுவை

|


´Õ ¿¡û ¸¼×û º¢Åý â§Ä¡¸ò¨¾ À¡÷¨Å£¼ ÅÕ¸¢È¡÷,
Åó¾Å÷ ¦¸¡ïºõ ÁÐ «Õó¾ ÓÊ× ¦ºö¸¢È¡÷.
¯¼§É ¾ÉÐ §¾¡üÈò¨¾ Á¡üȢ즸¡ñÎ ´Õ ÁÐ ¸¨¼ìÌ ¦ºø¸¢È¡÷.
º¢ÅÛìÌõ ÁÐ ¸¨¼ °Æ¢ÂÕìÌõ ¿¼ìÌõ ¯¨Ã¡¼ø
º¢Åý: ÌÊì¸ ±ýÉ þÕìÌôÀ¡?
ÁÐ ¸¨¼ °Æ¢Â÷: ±í¸Ç¢¼õ Å¢Š¸¢, Ãõ, §Å¡ð¸¡, ƒ¢ý,À£÷ ¯ûÇÐ
º¢Åý: ӾĢø Å¢Š¸¢ ÌÊì¸ ÓÊ× ¦ºöÐ 5 À¡ðÊø Å¡í¸¢ ÌÊò¾¡÷
5 À¡ðÊø Å¢Š¸¢ ÌÊò¾ À¢ýÒ Ãõ ÌÊì¸ ÓÊ× ¦ºö¸¢È¡÷
ÁÐ ¸¨¼ °Æ¢Â÷ Á¢¸×õ ¬îº¡¢ÂÁ¡¸ ¡ռ¡ þó¾ ¬û 5 À¡ðÊø Å¢Š¸¢ìÌ À¢ÈÌõ ¿¢¨Ä¡¸ ¯ûÇ¡÷ ±É À¡÷ò¾¡÷
º¢Åý 5 À¡ðÊø Å¢Š¸¢,5 À¡ðÊø Ãõ ÌÊò¾ À¢ýÒ À£÷ ÌÊì¸ ÓÊ× ¦ºö¸¢È¡÷
40 À¡ðÊø À£÷ ÌÊò¾ À¢ýÒ ÁÐ ¸¨¼ °Æ¢Â¡¢¼õ º¢Åý ƒ¢ý §¸ð¼¡÷
ÁÐ ¸¨¼ °Æ¢Â÷ Á¢¸×õ ÌÆõÀ¢ ÁÉÐìÌû ¡ռ¡ þó¾ ¸¢ÕìÌ À ±É ¿¢¨ÉòÐ
º¢ÅÉ¢¼õ ³Â¡ ¿£í¸û ¡÷ ±É §¸ð¼¡÷. ¿¡ý þРŨà 2 À¡ðÊø Å¢Š¸¢ ÌÊò¾Å÷¸¨Ç ¾¡ý À¡÷òÐû§Çý ¬É¡ø ¿£í¸û þРŨà 50 À¡ðÊø¸ÙìÌ §Áø ÌÊò¾ À¢ýÒõ ¿¢¨Ä¡¸ ¯ûÇ£÷¸§Ç ±É §¸ð¼¡÷
«¾üÌ º¢Åý, ÌÆó¾¡ö ¿¡ý ¾¡ý º£Å¦ÀÕÁ¡ý ±ýÈ¡÷
«¨¾ §¸ð¼ ÁÐ ¸¨¼ °Æ¢Â÷ " þ§¾¡¼¡ í¦¸¡öÂ¡Ç þô§À¡ ¾¡ý ÁôÒ ²È¢ÕìÌ"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

தலைப்புகள்

anicent tamil (4) Blog Tips (2) Computer (4) ILUSION (1) information (1) LPG சிலிண்டர் (1) safety (1) Short Cut Key (2) SMS (1) tamil (14) tamil friendship poem (2) tamil joke (7) tamil kathai (5) tamil story (6) tamil year (1) Welding Symbol (1) அபூர்வ தகவல் (1) ஆரோக்கியம் (12) ஆவணங்கள் (7) இயற்கை (3) எச்சரிக்கை (3) கணணி பராமரிப்பு (1) கதை (21) கம்ப்யூட்டர்வேலை (1) கலைஞர் (1) கவிதை (11) சாப்ட்வேர் மாப்பிள்ளை (1) சிந்தனை (2) செய்தி (10) தமிழர் பண்பாடு (5) தமிழ் (14) தமிழ் அளவை (2) தமிழ் அளவைகள் (1) தமிழ் ஆண்டுகள் (2) தமிழ் எண்கள் (1) தமிழ் எழுத்து (2) தமிழ் காலம் (2) தமிழ் பாட்டு (2) தமிழ் மருத்துவம் (6) தமிழ்நாடு அரசு பாடப் புத்தகங்கள் (1) தன்னம்பிக்கை (1) தீபம் (1) துணுக்கு (16) தெரிந்துகொள்வோம் (4) நகைச்சுவை (31) நகைச்ச்சுவை (4) நகைச்ச்சுவைகடிதம் (1) நட்பு (3) நட்பு கவிதை (2) படம் (1) படித்ததில் பிடித்தது (53) பணம் (1) பரோட்டா (1) பழம்தமிழர் (1) பாதுகாப்பு (2) பிரபலமானவர்களின் (3) பெண்பார்க்கும் படலம் (1) பெற்றோர் (1) பொங்கல் (1) பொழுதுபோக்கு (27) மகிழ்ச்சி (3) மாங்கல்யம் (1) மாய தோற்றம் (1) வரலாற்று நிகழ்வு (1) வலைப்பூ (1) வழி காட்டி (9) வழிகாட்டி (28) வாழ்கை (13) வாழ்க்கை (8) வாழ்த்துகள் (13) விவசாயம் (2) விவசாயி (1) வேலை (3)
 

©2009 அறிவு களஞ்சியம் | Template Blue by TNB